1974-83

İs­ra­il, Herz­lia 1974 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı'na ka­tı­la­cak Mil­li Ta­kı­m’ı seç­mek için ya­pı­lan ele­me maç­la­rı so­nun­da dört ta­kım fi­na­le kal­mış­tı:
 
Nec­met­tin Ak­ça, Meh­met Kor­tay,
Ko­ray Sel­çuk, Ha­san Dağ­lı
 
Ad­nan Ben­jenk, Ra­nat La­yık­tez,
Ab­di Bi­rol, Ni­ko­la Ri­go­pu­los
 
Va­ru­jan Al­ya­nak, Er­tin Ak­güç,
Fe­rit Ojal­vo, Er­gün Ak­türk
 
Fa­ik Fa­lay, Emin Ba­şa­ran,
Tuğ­rul Af­şar, M.Ali Kor­döv
 
Yurt dı­şın­da ol­du­ğum için, seç­me­le­re ka­tı­la­ma­mış­tım ve fi­nal ön­ce­si İs­tan­bul'a gel­di­ğim­de Al­ya­nak ta­kı­mında Fe­rit Ojal­vo ile bir­lik­te  oy­na­mam tek­lif edil­di. Er­gün Ak­türk as­ker­li­ği ne­de­niy­le yurt dı­şı­na çık­ma iz­ni ala­ma­mış ve ta­kım ek­sik kal­mış­tı. Şlem Briç Ku­lü­bü'nde hep  bir­lik­te top­lan­tı ya­pıl­dı. Fi­na­list­ler da­ha ön­ce elen­miş ta­kım­lar­dan bir oyun­cu se­çil­me­si­ni is­ti­yor­lar­dı. Bu bek­len­me­yen di­re­ni­şe kar­şı Va­ru­jan Al­ya­nak, “Mil­li Ta­kım Seç­me­si ya­pı­lı­yor ve ül­ke­yi en iyi kad­ro ile tem­sil et­mek için bü­tün im­kan­lar kul­la­nıl­ma­lı­dır” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di. So­nunda, Al­ya­nak'ın "o hal­de çe­ki­li­riz" de­me­si üze­ri­ne zo­ra­ki ka­bul edil­dim. 
 

Email:

        Hit Counter